O konkursie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Laureaci konkursu
Repozytorium prac AE
Show demonstracyjne
logo SRD

logo LuTEN

Aktywni Eksperymentatorzy

Uczniowie chcący pokazać innym jak realizują doświadczenia fizyczne, mają okazję zgłosić swoje prace indywidualne lub zbiorowe w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy.

Jak wziąć udział w AE?Wykonaj doświadczenie (samodzielnie lub w grupie), udokumentuj ten proces
- nagrywając krótki (do 30 s) film, lub
- wykonując zdjęcia (max. 6) z krótkim opisem (do pół str. A4),
a następnie prześlij do nas przygotowany materiał za pośrednictwem strony internetowej AE. Prace uczestników będą zasilały internetowe repozytorium doświadczalne umożliwiając innym oglądanie przebiegu realizacji doświadczeń.

Wśród zgłoszonych prac Jury wybierze i nagrodzi najlepsze i najciekawsze w czterech grupach wiekowych:
a) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: w wieku wczesnoszkolnym - klasy 1-3,
b) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: uczniowie klas 4-6,
c) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły podstawowej (uczniowie klas 7-8),
d) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej (pozostali do 18 roku życia).

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom konkursu AE w trakcie show demonstracyjnego, na które zostaną zaproszeni laureaci w towarzystwie swoich klas/grup.

Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie. Konkurs startuje we wrześniu 2020 roku.

Liczymy na udział w AE tych wszystkich osób, które już posiadają pewną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, ale równie gorąco zachęcamy do aktywności wszystkie kreatywne, młode i świeże umysły pełne pomysłów na ukazanie praw otaczającego nas świata.

Liczymy, że uczestnicy działania Aktywni Eksperymentatorzy odkryją w sobie predyspozycje matematyczno-fizyczne samodzielnie wykonując doświadczenia.

Chcący wziąć udział w konkursie AE powinni wykazać się wszechstronnością – poza umiejętnością wykonania doświadczeń potrzebna będzie też wiedza i umiejętność przygotowywania materiałów audiowizualnych i wykonywania zdjęć. Liczy się pomysłowość i kreatywność.

Terminarz działań konkursowych:
  Zgłaszanie prac: 1. września - 18. pażdziernika 9. listopada 2020 r.
  Posiedzenie Jury oceniającego nadesłane prace: do 26. października 13. listopada 2020 r.
  Ogłoszenie wyników: 27. października 14. listopada 2020 r.
  Wręczenie nagród: 21. listopada 2020 r. (sobota).

Regulamin

Szczegółowe zasady udziału w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy określone zostały w Regulaminie Projektu Społeczne Repozytorium Doświadczeń. Dla ułatwienia poniżej znajduje się fragment Regulaminu dotyczący konkursu AE.

§ 6
Zasady udziału w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy

1. Organizatorem konkursu Aktywni Eksperymentatorzy jest Stowarzyszenie LuTEN.

2. Na procedurę konkursową Konkursu Aktywni Eksperymentatorzy składają się:
a) zgłoszenie pracy konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www,
b) weryfikacja pracy konkursowej pod względem formalnym,
c) udostępnienie pracy konkursowej na stronie www,
d) ocena pracy konkursowej przez Jury Konkursowe,
e) ogłoszenie wyników AE oraz wręczenie nagród Laureatom połączone z udziałem w show demonstracyjnym.

3. W konkursie mogą brać udział beneficjenci: a) indywidualni – jednoosobowo zgłaszający samodzielnie przygotowaną pracę konkursową; b) grupowi – zespołowo zgłaszający pracę konkursową przygotowaną przez dwie i więcej osób (np. klasa, koło naukowe).

4. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenie do konkursu wymaga zgody opiekuna prawnego. Zgoda ta wymagana jest w formie pisemnej lub będzie weryfikowana przez ZP na drodze elektronicznego potwierdzenia w kontakcie ze wskazanym opiekunem (e-mailowo, telefonicznie).

5. Dopuszczalne jest zgłoszenie dowolnej liczby prac konkursowych przez jednego beneficjenta (indywidualnego lub grupowego).

6. W przypadku zgłoszenia przez beneficjenta więcej niż jednej pracy konkursowej, nagrodzona może być tylko jedna z nich.

7. Pracą konkursową beneficjenta indywidualnego jest samodzielne, zaś grupowego - zespołowe wykonanie doświadczenia fizycznego i udokumentowanie tego procesu w formie:
a) filmu trwającego do 30 sekund, lub
b) zdjęć (max. 6) wraz z krótkim opisem realizacji i/lub wyniku eksperymentu (max. ½ str. A4, czcionka 11).

8. Doświadczenia fizyczne wykonywane przez beneficjentów nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, lub narażać ich uczestników na niebezpieczeństwo bezpośrednie lub pośrednie. Doświadczenia powinny być wykonywane z zachowaniem zasad BHP, a w przypadku osób niepełnoletnich pod nadzorem nauczyciela/pełnoletniego opiekuna.

9. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się wyłącznie poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie www.

10. Beneficjent indywidualny zgłaszający pracę konkursową jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, wieku oraz danych kontaktowych. Beneficjent grupowy jest zobowiązany wskazać powyższe dane dla wszystkich osób wchodzących w skład zespołu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również podanie imienia i nazwiska opiekuna (rodzic/nauczyciel/opiekun/lider) oraz danych kontaktowych do niego: numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych, praca zostanie wykluczona z kolejnych etapów procedury konkursowej.

11. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy i wizerunku osób w niej występujących poprzez umieszczenie pracy wśród materiałów AE na stronie www oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku autora/autorów w materiałach promocyjnych Projektu.

12. LuTEN zastrzega sobie prawo weryfikacji materiału przesłanego przez beneficjentów pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu. Materiały nie spełniające formalnych wymagań konkursu nie zostaną dopuszczone do dalszej procedury konkursowej.

13. Prace konkursowe będzie oceniać Jury Konkursu odrębnie w 4 kategoriach wiekowych zgodnie z § 3, pkt 2.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu Jury Konkursu AE za pośrednictwem strony www, a Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani e-mailowo/telefonicznie o wygranej.

15. Nagrodami w Konkursie AE są:
a) nagrody rzeczowe dla Laureata/Laureatów, przyznawane odrębnie w każdej z grup wiekowych wskazanych w § 3 pkt. 2.,
b) zaproszenie dla Laureata/Laureatów na nieodpłatne show demonstracyjne zorganizowane w siedzibie LuTEN,
c) przywilej wskazania grupy uczestników (np. klasa, koło naukowe) towarzyszących Laureatowi/Laureatom w uroczystości wręczenia nagród i show demonstracyjnym.

16. Grupa uczestników show demonstracyjnego towarzyszących Laureatowi, o której mowa w § 6 pkt. 15.c) zostanie ustalona w porozumieniu z Laureatem i jego opiekunem. Grupa ta musi spełniać warunki stawiane beneficjentom i jest ograniczona do dzieci i młodzieży uczącej się z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w wieku 6-18 lat.

17. Stowarzyszenie LuTEN nie zapewnia transportu do siedziby LuTEN ani nie pokrywa kosztów pobytu Laureatów konkursu i osób im towarzyszących w trakcie uroczystości wręczenia nagród.

18. Ramy czasowe Konkursu AE są następujące:
a) zgłaszanie prac: 1. września 2020 r. - 18. października 9. listopada 2020 r.;
b) posiedzenie Jury: do 26. października 13. listopada 2020 r.;
c) ogłoszenie wyników: 27. października 14. listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

nieaktywny - konkurs zakończono

Zgłoszenie pracy w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy


ZGŁOSZENIE:

Zgłoszenie:indywidualne (1 osoba)      grupowe (2 i więcej osób)
 

TWOJE DANE:

 
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
E-mail... :
...lub telefon:


ZGŁASZANA PRACA NR 1

Tytuł pracy
 
Rodzaj pracy: film (max. 30 sekund)       zdjęcia (max. 6)
 
Film (.mp4):

Laureaci konkursu Aktywni Eksperymentatorzy

Kategoria Miejsce Imiona i nazwiska Laureatów Tytuł nagrodzonej pracy
Pierwsza
grupa
wiekowa
A
I miejsce Emilia Jasińska
Weronika Świątek
Zofia Zielińska
Maja Lepionka
Zuzanna Król
Lilianna Morawicka
Jakub Kusiak
Oskar Szajna
Karol Kozak
"Wulkan w słoiku"
II miejsce Buse Ahmedova
Michał Bajer
Gabriela Cygan
Franciszek Czarnecki
Oliwia Dorf
Jakub Młynarczyk
Lena Otachel
Lena Piwowarczyk
Julia Staciwa
Maja Zarańska
Narin Ibraymova
Aleksandra Smyka
Aurelia Łukasiewicz
Piotr Płodzik
Olga Korzeniewska
Wojciech Sierszyński
Wiktoria Leszczyńska
"Ciecz nienewtonowska"
III miejsce Cyprian Knieja "HELIKOPTER"
III miejsce Karol Czerw "Przewrotna woda"
Druga
grupa
wiekowa
B
Praca wyróżniona Gabriela Czerw "Słoikowa pompa"
Praca wyróżniona Franciszek Dudek "FrankoLab - Wulkaniczny wybuch"
Trzecia
grupa
wiekowa
C
II miejsce Zuzanna Niezgoda "Lewitujące jajko"
II miejsce Zofia Posiej "Topnienie lodu przyspieszone 350 razy
- film poklatkowy"
III miejsce Kaja Jęczeń "Próżnia w puszce"
Praca wyróżniona Nikola Kmiecik
Krzysztof Martyniszyn
Wiktor Gruszczyński
Julia Kruk
"Zjawisko luminescencji
- świetlny eksperyment"
Praca wyróżniona Julia Hotała "Lampa Alladyna"
Praca wyróżniona Filip Prędotka
Norbert Ziólkowski
"Prąd z ogródka"
Praca wyróżniona Kacper Molenda "Moc napięcia powierzchniowego wody"
Praca wyróżniona Mateusz Zyśk "Wirujące balony"
Czwarta
grupa
wiekowa
D
I miejsce Mikołaj Wybacz "Obrazowanie smugowe"
II miejsce Maksymilian Golec "Generator termoelektryczny"
Praca wyróżniona Mateusz Groszek
Konrad Korgol
"Fala przy różnych częstotliwościach"

Repozytorium prac AE

Prace zgloszone w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy.

Zespół: Grupa Pszczółki

Buse Ahmedova , 6 lat
Michał Bajer, 6 lat
Gabriela Cygan , 6 lat
Franciszek Czarnecki, 6 lat
Oliwia Dorf, 6 lat
Jakub Młynarczyk , 6 lat
Lena Otachel, 6 lat
Lena Piwowarczyk , 6 lat
Julia Staciwa, 6 lat
Maja Zarańska , 6 lat
Narin Ibraymova, 6 lat
Aleksandra Smyka , 6 lat
Aurelia Łukasiewicz, 6 lat
Piotr Płodzik , 6 lat
Olga Korzeniewska , 6 lat
Wojciech Sierszyński , 6 lat
Wiktoria Leszczyńska , 6 lat

Praca pt. Lampa Lawa

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Przedszkolaki z grupy Pszczółki w ramach Kółka Doświadczalno-Eksperymentalnego wykonały doświadczenie o nazwie "Lampa Lawa" . Eksperyment wręcz hipnotyzujący, bo na poruszające się w górę i w dół kolorowe bąbelki można patrzeć bez końca. Dzieci były zachwycone tym doświadczeniem. Do wody dodaliśmy klika kropli barwnika i całość wlaliśmy do szklanki z olejem. Pierwsze wrażenia wywołał u Was efekt WOW, bo wlewana woda już zaczęła przypominać bąbelki, a gdy dodaliśmy tabletkę z witaminą C zupełnie zatraciliśmy się w tym eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl zaczyna się od nowa! Super Eksperyment :-)

Praca pt. Ciecz nienewtonowska

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Kolejnym naszym eksperymentem było zrobienie cieczy nienewtonowskiej. Jest to bardzo proste doświadczenie. Każdy przedszkolak z nim sobie poradził bez najmniejszego problemu. Udało nam się złapać wodę w ręce, gdy dodaliśmy do niej mąkę ziemniaczaną. Uzyskana papka jest fascynująca w dotyku. Zgniatana w ręce ma konsystencję plasteliny, a pozostawiona sama sobie przelewa się przez palce. Koniecznie musicie jeszcze raz to doświadczenie powtórzyć. Była świetna zabawa.

Praca pt. Slaim

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Bardzo lubimy eksperymentować i zdobywać nowe doświadczenia a przy tym świetnie się bawić oraz rozwijać nasze bodźce. Do tego doświadczenia potrzebowaliśmy pasty do zębów, barwnika i odrobinę wody i soli. Wszystko dokładnie wymieszaliśmy i już mamy naszego slaima.

Autor pracy:

ZOFIA MAZURKIEWICZ, 14 lat

Praca pt. Magiczna kula!

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych czyli „Magiczna kula!” (doświadczenie z pierścieniem Gravesanda) Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebujemy: 1 szt. kulki zawieszonej na łańcuszku, 1 szt. pierścienia, 1 palnik spirytusowy, 1 zlewkę z zimną wodą, szczypta cierpliwości. Rozmiar kulki i pierścienia powinny być dobrane w ten sposób, by w temperaturze pokojowej kulka swobodnie przechodziła przez pierścień. Krok 1. Przygotuj kulkę i pierścień pozostawiając je na pewien czas w tej samej temperaturze pokojowej. Krok 2. Sprawdź czy kulka swobodnie przechodzi przez pierścień. Krok 3. Zachowując ostrożność uruchom palnik i umieść nad jego płomieniem kulkę. Odczekaj kilka minut. Krok 4. Spróbuj przełożyć nagrzaną kulkę przez pierścień. Udało Ci się? Przypuszczam, że nie. Wiesz dlaczego? Dzieje się tak ponieważ pod wpływem temperatury cząsteczki, z której zbudowana jest kulka zaczynają poruszać się szybciej a gdy ich prędkość rośnie zwiększa się również odległość między nimi. Cząsteczki „rozpychają się” między sobą a wokół nich tworzy się więcej miejsca. Co się wtedy dzieje? Kulka zwiększa swoją objętość. Staje się większa. Nie można już przełożyć jej przez pierścień. Krok 5. Zanurz gorącą kulkę w pojemniku z zimną wodą. Co zaobserwowałeś? Nad pojemnikiem unosi się para. Wiesz dlaczego? Ciepło zgromadzone w kulce powoduje parowanie wody. Kulka oddaje swoje ciepło do zimnej cieczy. Jej cząsteczki zwalniają swój ruch a objętość się zmniejsza. Krok 6. Spróbuj przełożyć schłodzoną kulkę przez pierścień. Udało Ci się? Przypuszczam, że tak. Gratuluję! Doświadczenie wykonane wzorowo!

Autor pracy:

Maksymilian Golec, 16 lat

Praca pt. Generator termoelektryczny

Zespół:

Nikola Kmiecik, 14 lat
Krzysztof Martyniszyn, 14 lat
Wiktor Gruszczyński, 14 lat
Julia Kruk, 14 lat

Praca pt. Zjawisko luminescencji - świetlny eksperyment

Zespół:

Mateusz Groszek, 18 lat
Konrad Korgol, 18 lat

Praca pt. Fala przy różnych częstotliwościach

Autor pracy:

Kaja Jęczeń, 14 lat

Praca pt. Gęstość substancji

Praca pt. Próżnia w puszce

Autor pracy:

Julia Hotała, 14 lat

Praca pt. Lampa Alladyna

Praca pt. Konwekcja cieczy

Autor pracy:

Kornelia Gałka, 13 lat

Praca pt. Wahadło świecowe

photophotophotoOpis pracy:
Świeczkę nadziewamy na wykałaczkę lub igłę. Knot świeczki musi wystawać z obu jej stron. Staramy się przebić świeczkę na środku, tak aby po ustawieniu na dwóch wysokich pojemnikach ta utrzymywała się nieruchomo. Świeczka musi mieć miejsce, aby mogła się obracać. Podpalamy ją z obu stron. Podpalony knot będzie powodował topienie i parowanie wosku przez co zmieniać się będzie ciężar każdej ze stron i równowaga świecy zostanie zaburzona. Świeczka będzie się swobodnie przechylać. Strona na której płomień będzie większy (przez co będzie szybciej topił wosk) będzie się mocniej nachylać ku dołowi. Jeśli doświadczenie zostanie wykonane poprawnie świeca będzie się naprzemiennie przechylać na obie strony.

Zespół:

Julia Kusiak, 14 lat
Aleksandra Chołody, 13 lat

Praca pt. Stan Nieważkości

Autor pracy:

ANTONI ONISZCZUK, 14 lat

Praca pt. Barwne czupryny

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Barwne czupryny Barwne czupryny, które widać na zdjęciach to nie włosy zaczarowanej księżniczki ani fajerwerki, tylko… światłowody! To są takie cienkie elastyczne włókna wykonane ze szkła kwarcowego lub plastiku. Światłowody przenoszą światło z jednego miejsca do drugiego w wyniku szeregu odbić promienia świetlnego od wewnętrznych ścianek – promień ten biegnie wzdłuż załamań i skrętów włókna. Zjawisko takie nosi nazwę całkowitego wewnętrznego odbicia. Zachodzi ono na granicy dwóch ośrodków przezroczystych, gdy światło w drugim ośrodku rozchodzi się szybciej niż w pierwszym, a kat padania światła jest większy od kata granicznego. Światło „wpuszczone” z jednej strony światłowodu nie „wychodzi” z włókna aż do jego zakończenia – promień światła w wyniku powyższych uwarunkowań zostaje po prostu „uwięziony”! Zjawisko to znalazło powszechne zastosowanie w telekomunikacji (np. szybki internet!) oraz w medycynie (np. endoskopia).

Praca pt. Sztuczny śnieg czyli jak zrobić zimę o każdej porze roku :)

Autor pracy:

MAGDALENA DYRKA, 14 lat

Praca pt. Rozszerzalność temperaturowa gazów

Praca pt. Wiecznie suchy piasek

photophotophotophotophotoOpis pracy:
Czy możliwe jest stworzenie piasku, który nigdy nie jest mokry? Sprawdźmy. Do wody wsypuję nietypowy piasek, który tworzy pod jej powierzchnią różnorodne formy. Kiedy jednak piasek wyjmuję nad powierzchnię wody, jest on natychmiast suchy. Dlaczego? Ten piasek jest naprawdę magiczny. To niby zwykły piasek, ale został pokryty substancją hydrofobową czyli taką, która nie lubi wody i odpycha jej cząsteczki od siebie. W ten sam sposób woda działa na powierzchnię kurtki przeciwdeszczowej lub parasola - woda nie wnika między włókna tkaniny, tylko spływa po ich hydrofobowej powierzchni. Substancja hydrofobowa, którą pokryto piasek, ma budowę niepolarną, a woda - polarną. Takie dwie substancje o różnej budowie nie mieszają się ze sobą. To dlatego piasku nie może zmoczyć woda, ale olej już tak. Bo olej ma budowę niepolarną czyli podobną do substancji pokrywającej piasek. Tym niezwilżalnym piaskiem można bawić się tylko w takich cieczach, których budowa jest polarna - inaczej nici z podwodnych rzeźb!

Autor pracy:

Mikołaj Wybacz, 15 lat

Praca pt. Akustyczna lewitacja

Zespół: Pyczek

Paulina Pyczek, 13 lat
Oliwia Faucz, 13 lat

Praca pt. Lampa Lava

Zespół: Sobczyk

Hanna Sobczyk, 13 lat
Natalia Janus, 13 lat
Gabriela Chrabąszcz, 13 lat

Praca pt. Podciśnienie ma moc.

Zespół: Prędkotka

Filip Prędotka, 13 lat
Norbert Ziólkowski, 13 lat

Praca pt. Prąd z ogródka

Autor pracy:

CYPRIAN KNIEJA, 8 lat

Praca pt. HELIKOPTER

Autor pracy:

Gabriela Czerw, 10 lat

Praca pt. Słoikowa pompa

Autor pracy:

Karol Czerw, 7 lat

Praca pt. Przewrotna woda

Autor pracy:

Wiktor Kardasz, 14 lat

Praca pt. Doświadczenie podciągania kapilarnego

photophotophotophotophotoOpis pracy:
Doświadczenie podciągania kapilarnego Podciąganie kapilarne , kapilarność – jest to zdolność materiałów do podciągania wody ku górze. Dzieje się tak z powodu właściwości fizycznych wody, które nazwane zostały siłami kapilarnymi. W przedstawionym doświadczeniu zjawisko podciągania kapilarnego ma miejsce do momentu, wyrównania poziomu cieczy w każdym z naczyń

Autor pracy:

Paweł Kardasz, 13 lat

Praca pt. Gasnąca świeczka

Autor pracy:

Artur Kopciński, 13 lat

Praca pt. Butelka "rakieta"

Autor pracy:

Kacper Molenda, 13 lat

Praca pt. Moc napięcia powierzchniowego wody

Autor pracy:

Wiktoria Gołuch, 13 lat

Praca pt. wulkan

Autor pracy:

Zofia Posiej, 13 lat

Praca pt. Topnienie lodu przyspieszone 350 razy - film poklatkowy

Zespół: Żabki

Emilia Jasińska, 6 lat
Weronika Świątek, 6 lat
Zofia Zielińska, 6 lat
Maja Lepionka, 6 lat
Zuzanna Król, 6 lat
Lilianna Morawicka, 6 lat
Jakub Kusiak, 6 lat
Oskar Szajna, 6 lat
Karol Kozak, 6 lat

Praca pt. Tęcza w probówce

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Mali odkrywcy z grupy przedszkolnej "Żabki" otrzymali tęczę w probówce. Najpierw wsypali odpowiednie ilości cukru do wody w zlewkach( zero, dwie, cztery i sześć łyżeczek na 50 ml wody). Następnie zabarwili słodką wodę paskami kolorowej bibuły. Kluczowe było wlewanie zabarwionej wody do probówek pipetą. W odpowiedniej kolejności, z cierpliwością i precyzją, zaczynając od roztworu o największej ilości cukru ( największej gęstości) a kończąc na wodzie bez cukru. Efekt zaskoczył małych eksperymentatorów.

Praca pt. Wulkan w słoiku

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Soda i ocet - tyle wystarczyło by "wybuchł wulkan na zajęciach. Odmierzanie sody, ozdabianie słoików i efekt "WOW" po wlaniu octu do sody to coś na co cała grupa czekała. Wydzielający się w reakcji dwutlenek węgla dał dużo piany, która nie mieszcząc się w słoiku spektakularnie a niego wypływała.

Praca pt. Samopompujący się balon.

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Kolejne doświadczenie z wykorzystaniem sody i octu. Tym razem wydzielający się dwutlenek węgla udało się złapać do balona. Gazu wystarczyło do napompowania niewielkiego balona.

Autor pracy:

Mikołaj Wybacz, 15 lat

Praca pt. Obrazowanie smugowe

Autor pracy:

Szymon Ferens, 14 lat

Praca pt. Huśtawka

Zespół:

Mikołaj Wysoczyński, 14 lat
Michał Niemczuk, 14 lat
Bartek Mandziuk, 14 lat

Praca pt. Strzał z butelki

Autor pracy:

Zuzanna Niezgoda, 13 lat

Praca pt. Lewitujące jajko

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:

Zespół: Żabki

Emilia Jasińska, 6 lat
Weronika Świątek, 6 lat
Zofia Zielińska, 6 lat
Maja Lepionka, 6 lat
Zuzanna Król, 6 lat
Lilianna Morawicka, 6 lat
Jakub Kusiak, 6 lat
Oskar Szajna, 6 lat
Karol Kozak, 6 lat

Praca pt. Ciecz czy ciało stałe?

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
"Żabki" z grupy przedszkolnej Szkoły Podstawowej im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii sprawdzały czy mieszanina wody z mąką ziemniaczaną jest cieczą czy ciałem stałym. Gdy już udało im się zrobić kulkę i przestawały ją ugniatać to kulka się rozpływała. Gdy dmuchały na powierzchnię to otrzymywały fale, a gdy dmuchały przez słomkę to były wybuchy i rozpryski. Nie udało się ustalić czy to ciecz czy nie ciecz.

Autor pracy:

Maksymilian Golec, 16 lat

Praca pt. Wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy ogniwa fotowoltaicznego

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Aby przeprowadzić doświadczenie potrzebujemy: ogniwo fotowoltaiczne, amperomierz, woltomierz, diodę świecącą i rezystor. Łączymy elementy według schematu montażowego. Przez zmienianie sposobu oświetlania panelu fotowoltaicznego zmienia się napięcie i prąd wytwarzany przez niego. Teraz możemy zrobić pomiary wytwarzanej energii przy różnym oświetleniu np. żarówka wolframowa, żarówka LED, żarówka energooszczędna, promieniowanie słoneczne.

Autor pracy:

Patryk Warmiński, 13 lat

Praca pt. Znikający styropian

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Styropian nie ma żadnych szans w starciu z rozpuszczalnikiem chlorokauczukowym. Rozpuszcza się całkowicie, więc można odnieść wrażenie, że po prostu znika. Dzieje się tak dlatego, ponieważ styropian składa się w 98% z powietrza. Kiedy więc rozpada się struktura polimerów w wyniku działania rozpuszczalnika, powietrze ulatnia się, a ze styropianu prawie nic nie zostaje.

Autor pracy:

Franciszek Dudek , 9 lat

Praca pt. ,,Jak powstają kolory?'' oraz ,,Wybuch wulkanu''

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Opiekun: mgr Agnieszka Szczerba, Szkoła Podstawowa im Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii. PIERWSZY EKSPERYMENT polegał na wlaniu wody do 5 szklanek. Dzieci w 1 szklance zmieszały wodę z czerwoną farbą, szklanka nr 2 była z czystą wodą, szklanka nr 3 z żółtą farbą, 4 szklanka z czystą wodą i 5 szklanka z niebieską farbą. Po zmoczeniu ręcznika papierowego w szklankach z farbami, dzieci mogły zobaczyć dzięki jakiemu połączeniu farb powstanie kolor pomarańczowy i zielony. DRUGI EKSPERYMENT Dzieci wsypały do słoika sodę oczyszczoną, płyn do mycia naczyń, kilka kropelek barwnika spożywczego a na końcu dodały ocet i wybuch wulkanu gotowy!

Praca pt. "FrankoLab - Wulkaniczny wybuch"

Autor pracy:

Mateusz Zyśk, 13 lat

Praca pt. Wirujące balony

Show demonstracyjne

Zapraszamy do obejrzenia 4 filmów, przedstawiających po kilka-klikanaście doświadczeń każdy, przygotowanych przez nasz zespół specjalnie dla uczestników konkursu "Aktywni Eksperymentatorzy".
logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO