O konkursie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Repozytorium prac AE
logo SRD

logo LuTEN

Aktywni Eksperymentatorzy

Uczniowie chcący pokazać innym jak realizują doświadczenia fizyczne, mają okazję zgłosić swoje prace indywidualne lub zbiorowe w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy.

Jak wziąć udział w AE?Wykonaj doświadczenie (samodzielnie lub w grupie), udokumentuj ten proces
- nagrywając krótki (do 30 s) film, lub
- wykonując zdjęcia (max. 6) z krótkim opisem (do pół str. A4),
a następnie prześlij do nas przygotowany materiał za pośrednictwem strony internetowej AE. Prace uczestników będą zasilały internetowe repozytorium doświadczalne umożliwiając innym oglądanie przebiegu realizacji doświadczeń.

Wśród zgłoszonych prac Jury wybierze i nagrodzi najlepsze i najciekawsze w czterech grupach wiekowych:
a) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: w wieku wczesnoszkolnym - klasy 1-3,
b) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: uczniowie klas 4-6,
c) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły podstawowej (uczniowie klas 7-8),
d) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej (pozostali do 18 roku życia).

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom konkursu AE w trakcie show demonstracyjnego, na które zostaną zaproszeni laureaci w towarzystwie swoich klas/grup.

Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie. Konkurs startuje we wrześniu 2020 roku.

Liczymy na udział w AE tych wszystkich osób, które już posiadają pewną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, ale równie gorąco zachęcamy do aktywności wszystkie kreatywne, młode i świeże umysły pełne pomysłów na ukazanie praw otaczającego nas świata.

Liczymy, że uczestnicy działania Aktywni Eksperymentatorzy odkryją w sobie predyspozycje matematyczno-fizyczne samodzielnie wykonując doświadczenia.

Chcący wziąć udział w konkursie AE powinni wykazać się wszechstronnością – poza umiejętnością wykonania doświadczeń potrzebna będzie też wiedza i umiejętność przygotowywania materiałów audiowizualnych i wykonywania zdjęć. Liczy się pomysłowość i kreatywność.

Terminarz działań konkursowych:
  Zgłaszanie prac: 1. września - 18. pażdziernika 2020 r.
  Posiedzenie Jury oceniającego nadesłane prace: do 26. października 2020 r.
  Ogłoszenie wyników: 27. października 2020 r.
  Wręczenie nagród: listopad 2020 r.

Regulamin

Szczegółowe zasady udziału w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy określone zostały w Regulaminie Projektu Społeczne Repozytorium Doświadczeń. Dla ułatwienia poniżej znajduje się fragment Regulaminu dotyczący konkursu AE.

§ 6
Zasady udziału w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy

1. Organizatorem konkursu Aktywni Eksperymentatorzy jest Stowarzyszenie LuTEN.

2. Na procedurę konkursową Konkursu Aktywni Eksperymentatorzy składają się:
a) zgłoszenie pracy konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www,
b) weryfikacja pracy konkursowej pod względem formalnym,
c) udostępnienie pracy konkursowej na stronie www,
d) ocena pracy konkursowej przez Jury Konkursowe,
e) ogłoszenie wyników AE oraz wręczenie nagród Laureatom połączone z udziałem w show demonstracyjnym.

3. W konkursie mogą brać udział beneficjenci: a) indywidualni – jednoosobowo zgłaszający samodzielnie przygotowaną pracę konkursową; b) grupowi – zespołowo zgłaszający pracę konkursową przygotowaną przez dwie i więcej osób (np. klasa, koło naukowe).

4. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenie do konkursu wymaga zgody opiekuna prawnego. Zgoda ta wymagana jest w formie pisemnej lub będzie weryfikowana przez ZP na drodze elektronicznego potwierdzenia w kontakcie ze wskazanym opiekunem (e-mailowo, telefonicznie).

5. Dopuszczalne jest zgłoszenie dowolnej liczby prac konkursowych przez jednego beneficjenta (indywidualnego lub grupowego).

6. W przypadku zgłoszenia przez beneficjenta więcej niż jednej pracy konkursowej, nagrodzona może być tylko jedna z nich.

7. Pracą konkursową beneficjenta indywidualnego jest samodzielne, zaś grupowego - zespołowe wykonanie doświadczenia fizycznego i udokumentowanie tego procesu w formie:
a) filmu trwającego do 30 sekund, lub
b) zdjęć (max. 6) wraz z krótkim opisem realizacji i/lub wyniku eksperymentu (max. ½ str. A4, czcionka 11).

8. Doświadczenia fizyczne wykonywane przez beneficjentów nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, lub narażać ich uczestników na niebezpieczeństwo bezpośrednie lub pośrednie. Doświadczenia powinny być wykonywane z zachowaniem zasad BHP, a w przypadku osób niepełnoletnich pod nadzorem nauczyciela/pełnoletniego opiekuna.

9. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się wyłącznie poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie www.

10. Beneficjent indywidualny zgłaszający pracę konkursową jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, wieku oraz danych kontaktowych. Beneficjent grupowy jest zobowiązany wskazać powyższe dane dla wszystkich osób wchodzących w skład zespołu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również podanie imienia i nazwiska opiekuna (rodzic/nauczyciel/opiekun/lider) oraz danych kontaktowych do niego: numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych, praca zostanie wykluczona z kolejnych etapów procedury konkursowej.

11. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy i wizerunku osób w niej występujących poprzez umieszczenie pracy wśród materiałów AE na stronie www oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku autora/autorów w materiałach promocyjnych Projektu.

12. LuTEN zastrzega sobie prawo weryfikacji materiału przesłanego przez beneficjentów pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu. Materiały nie spełniające formalnych wymagań konkursu nie zostaną dopuszczone do dalszej procedury konkursowej.

13. Prace konkursowe będzie oceniać Jury Konkursu odrębnie w 4 kategoriach wiekowych zgodnie z § 3, pkt 2.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu Jury Konkursu AE za pośrednictwem strony www, a Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani e-mailowo/telefonicznie o wygranej.

15. Nagrodami w Konkursie AE są:
a) nagrody rzeczowe dla Laureata/Laureatów, przyznawane odrębnie w każdej z grup wiekowych wskazanych w § 3 pkt. 2.,
b) zaproszenie dla Laureata/Laureatów na nieodpłatne show demonstracyjne zorganizowane w siedzibie LuTEN,
c) przywilej wskazania grupy uczestników (np. klasa, koło naukowe) towarzyszących Laureatowi/Laureatom w uroczystości wręczenia nagród i show demonstracyjnym.

16. Grupa uczestników show demonstracyjnego towarzyszących Laureatowi, o której mowa w § 6 pkt. 15.c) zostanie ustalona w porozumieniu z Laureatem i jego opiekunem. Grupa ta musi spełniać warunki stawiane beneficjentom i jest ograniczona do dzieci i młodzieży uczącej się z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w wieku 6-18 lat.

17. Stowarzyszenie LuTEN nie zapewnia transportu do siedziby LuTEN ani nie pokrywa kosztów pobytu Laureatów konkursu i osób im towarzyszących w trakcie uroczystości wręczenia nagród.

18. Ramy czasowe Konkursu AE są następujące:
a) zgłaszanie prac: 1. września 2020 r. - 18. października 2020 r.;
b) posiedzenie Jury: do 26. października 2020 r.;
c) ogłoszenie wyników: 27. października 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie pracy w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy


ZGŁOSZENIE:

Zgłoszenie:indywidualne (1 osoba)      grupowe (2 i więcej osób)
 

TWOJE DANE:

 
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
E-mail... :
...lub telefon:


ZGŁASZANA PRACA NR 1

Tytuł pracy
 
Rodzaj pracy: film (max. 30 sekund)       zdjęcia (max. 6)
 
Film (.mp4):

Repozytorium prac AE

Prace zgloszone w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy.

logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO