O konkursie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Repozytorium prac AE
logo SRD

logo LuTEN

Aktywni Eksperymentatorzy

Uczniowie chcący pokazać innym jak realizują doświadczenia fizyczne, mają okazję zgłosić swoje prace indywidualne lub zbiorowe w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy.

Jak wziąć udział w AE?Wykonaj doświadczenie (samodzielnie lub w grupie), udokumentuj ten proces
- nagrywając krótki (do 30 s) film, lub
- wykonując zdjęcia (max. 6) z krótkim opisem (do pół str. A4),
a następnie prześlij do nas przygotowany materiał za pośrednictwem strony internetowej AE. Prace uczestników będą zasilały internetowe repozytorium doświadczalne umożliwiając innym oglądanie przebiegu realizacji doświadczeń.

Wśród zgłoszonych prac Jury wybierze i nagrodzi najlepsze i najciekawsze w czterech grupach wiekowych:
a) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: w wieku wczesnoszkolnym - klasy 1-3,
b) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: uczniowie klas 4-6,
c) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły podstawowej (uczniowie klas 7-8),
d) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej (pozostali do 18 roku życia).

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom konkursu AE w trakcie show demonstracyjnego, na które zostaną zaproszeni laureaci w towarzystwie swoich klas/grup.

Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie. Konkurs startuje we wrześniu 2020 roku.

Liczymy na udział w AE tych wszystkich osób, które już posiadają pewną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, ale równie gorąco zachęcamy do aktywności wszystkie kreatywne, młode i świeże umysły pełne pomysłów na ukazanie praw otaczającego nas świata.

Liczymy, że uczestnicy działania Aktywni Eksperymentatorzy odkryją w sobie predyspozycje matematyczno-fizyczne samodzielnie wykonując doświadczenia.

Chcący wziąć udział w konkursie AE powinni wykazać się wszechstronnością – poza umiejętnością wykonania doświadczeń potrzebna będzie też wiedza i umiejętność przygotowywania materiałów audiowizualnych i wykonywania zdjęć. Liczy się pomysłowość i kreatywność.

Terminarz działań konkursowych:
  Zgłaszanie prac: 1. września - 18. pażdziernika 9. listopada 2020 r.
  Posiedzenie Jury oceniającego nadesłane prace: do 26. października 13. listopada 2020 r.
  Ogłoszenie wyników: 27. października 14. listopada 2020 r.
  Wręczenie nagród: 21. listopada 2020 r. (sobota).

Regulamin

Szczegółowe zasady udziału w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy określone zostały w Regulaminie Projektu Społeczne Repozytorium Doświadczeń. Dla ułatwienia poniżej znajduje się fragment Regulaminu dotyczący konkursu AE.

§ 6
Zasady udziału w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy

1. Organizatorem konkursu Aktywni Eksperymentatorzy jest Stowarzyszenie LuTEN.

2. Na procedurę konkursową Konkursu Aktywni Eksperymentatorzy składają się:
a) zgłoszenie pracy konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www,
b) weryfikacja pracy konkursowej pod względem formalnym,
c) udostępnienie pracy konkursowej na stronie www,
d) ocena pracy konkursowej przez Jury Konkursowe,
e) ogłoszenie wyników AE oraz wręczenie nagród Laureatom połączone z udziałem w show demonstracyjnym.

3. W konkursie mogą brać udział beneficjenci: a) indywidualni – jednoosobowo zgłaszający samodzielnie przygotowaną pracę konkursową; b) grupowi – zespołowo zgłaszający pracę konkursową przygotowaną przez dwie i więcej osób (np. klasa, koło naukowe).

4. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenie do konkursu wymaga zgody opiekuna prawnego. Zgoda ta wymagana jest w formie pisemnej lub będzie weryfikowana przez ZP na drodze elektronicznego potwierdzenia w kontakcie ze wskazanym opiekunem (e-mailowo, telefonicznie).

5. Dopuszczalne jest zgłoszenie dowolnej liczby prac konkursowych przez jednego beneficjenta (indywidualnego lub grupowego).

6. W przypadku zgłoszenia przez beneficjenta więcej niż jednej pracy konkursowej, nagrodzona może być tylko jedna z nich.

7. Pracą konkursową beneficjenta indywidualnego jest samodzielne, zaś grupowego - zespołowe wykonanie doświadczenia fizycznego i udokumentowanie tego procesu w formie:
a) filmu trwającego do 30 sekund, lub
b) zdjęć (max. 6) wraz z krótkim opisem realizacji i/lub wyniku eksperymentu (max. ½ str. A4, czcionka 11).

8. Doświadczenia fizyczne wykonywane przez beneficjentów nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, lub narażać ich uczestników na niebezpieczeństwo bezpośrednie lub pośrednie. Doświadczenia powinny być wykonywane z zachowaniem zasad BHP, a w przypadku osób niepełnoletnich pod nadzorem nauczyciela/pełnoletniego opiekuna.

9. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się wyłącznie poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie www.

10. Beneficjent indywidualny zgłaszający pracę konkursową jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, wieku oraz danych kontaktowych. Beneficjent grupowy jest zobowiązany wskazać powyższe dane dla wszystkich osób wchodzących w skład zespołu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również podanie imienia i nazwiska opiekuna (rodzic/nauczyciel/opiekun/lider) oraz danych kontaktowych do niego: numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych, praca zostanie wykluczona z kolejnych etapów procedury konkursowej.

11. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy i wizerunku osób w niej występujących poprzez umieszczenie pracy wśród materiałów AE na stronie www oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku autora/autorów w materiałach promocyjnych Projektu.

12. LuTEN zastrzega sobie prawo weryfikacji materiału przesłanego przez beneficjentów pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu. Materiały nie spełniające formalnych wymagań konkursu nie zostaną dopuszczone do dalszej procedury konkursowej.

13. Prace konkursowe będzie oceniać Jury Konkursu odrębnie w 4 kategoriach wiekowych zgodnie z § 3, pkt 2.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu Jury Konkursu AE za pośrednictwem strony www, a Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani e-mailowo/telefonicznie o wygranej.

15. Nagrodami w Konkursie AE są:
a) nagrody rzeczowe dla Laureata/Laureatów, przyznawane odrębnie w każdej z grup wiekowych wskazanych w § 3 pkt. 2.,
b) zaproszenie dla Laureata/Laureatów na nieodpłatne show demonstracyjne zorganizowane w siedzibie LuTEN,
c) przywilej wskazania grupy uczestników (np. klasa, koło naukowe) towarzyszących Laureatowi/Laureatom w uroczystości wręczenia nagród i show demonstracyjnym.

16. Grupa uczestników show demonstracyjnego towarzyszących Laureatowi, o której mowa w § 6 pkt. 15.c) zostanie ustalona w porozumieniu z Laureatem i jego opiekunem. Grupa ta musi spełniać warunki stawiane beneficjentom i jest ograniczona do dzieci i młodzieży uczącej się z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w wieku 6-18 lat.

17. Stowarzyszenie LuTEN nie zapewnia transportu do siedziby LuTEN ani nie pokrywa kosztów pobytu Laureatów konkursu i osób im towarzyszących w trakcie uroczystości wręczenia nagród.

18. Ramy czasowe Konkursu AE są następujące:
a) zgłaszanie prac: 1. września 2020 r. - 18. października 9. listopada 2020 r.;
b) posiedzenie Jury: do 26. października 13. listopada 2020 r.;
c) ogłoszenie wyników: 27. października 14. listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie pracy w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy


ZGŁOSZENIE:

Zgłoszenie:indywidualne (1 osoba)      grupowe (2 i więcej osób)
 

TWOJE DANE:

 
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
E-mail... :
...lub telefon:


ZGŁASZANA PRACA NR 1

Tytuł pracy
 
Rodzaj pracy: film (max. 30 sekund)       zdjęcia (max. 6)
 
Film (.mp4):

Repozytorium prac AE

Prace zgloszone w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy.

Zespół: Grupa Pszczółki

Buse Ahmedova , 6 lat
Michał Bajer, 6 lat
Gabriela Cygan , 6 lat
Franciszek Czarnecki, 6 lat
Oliwia Dorf, 6 lat
Jakub Młynarczyk , 6 lat
Lena Otachel, 6 lat
Lena Piwowarczyk , 6 lat
Julia Staciwa, 6 lat
Maja Zarańska , 6 lat
Narin Ibraymova, 6 lat
Aleksandra Smyka , 6 lat
Aurelia Łukasiewicz, 6 lat
Piotr Płodzik , 6 lat
Olga Korzeniewska , 6 lat
Wojciech Sierszyński , 6 lat
Wiktoria Leszczyńska , 6 lat

Praca pt. Lampa Lawa

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Przedszkolaki z grupy Pszczółki w ramach Kółka Doświadczalno-Eksperymentalnego wykonały doświadczenie o nazwie "Lampa Lawa" . Eksperyment wręcz hipnotyzujący, bo na poruszające się w górę i w dół kolorowe bąbelki można patrzeć bez końca. Dzieci były zachwycone tym doświadczeniem. Do wody dodaliśmy klika kropli barwnika i całość wlaliśmy do szklanki z olejem. Pierwsze wrażenia wywołał u Was efekt WOW, bo wlewana woda już zaczęła przypominać bąbelki, a gdy dodaliśmy tabletkę z witaminą C zupełnie zatraciliśmy się w tym eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl zaczyna się od nowa! Super Eksperyment :-)

Praca pt. Ciecz nienewtonowska

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Kolejnym naszym eksperymentem było zrobienie cieczy nienewtonowskiej. Jest to bardzo proste doświadczenie. Każdy przedszkolak z nim sobie poradził bez najmniejszego problemu. Udało nam się złapać wodę w ręce, gdy dodaliśmy do niej mąkę ziemniaczaną. Uzyskana papka jest fascynująca w dotyku. Zgniatana w ręce ma konsystencję plasteliny, a pozostawiona sama sobie przelewa się przez palce. Koniecznie musicie jeszcze raz to doświadczenie powtórzyć. Była świetna zabawa.

Praca pt. Slaim

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Bardzo lubimy eksperymentować i zdobywać nowe doświadczenia a przy tym świetnie się bawić oraz rozwijać nasze bodźce. Do tego doświadczenia potrzebowaliśmy pasty do zębów, barwnika i odrobinę wody i soli. Wszystko dokładnie wymieszaliśmy i już mamy naszego slaima.

Autor pracy:

ZOFIA MAZURKIEWICZ, 14 lat

Praca pt. Magiczna kula!

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych czyli „Magiczna kula!” (doświadczenie z pierścieniem Gravesanda) Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebujemy: 1 szt. kulki zawieszonej na łańcuszku, 1 szt. pierścienia, 1 palnik spirytusowy, 1 zlewkę z zimną wodą, szczypta cierpliwości. Rozmiar kulki i pierścienia powinny być dobrane w ten sposób, by w temperaturze pokojowej kulka swobodnie przechodziła przez pierścień. Krok 1. Przygotuj kulkę i pierścień pozostawiając je na pewien czas w tej samej temperaturze pokojowej. Krok 2. Sprawdź czy kulka swobodnie przechodzi przez pierścień. Krok 3. Zachowując ostrożność uruchom palnik i umieść nad jego płomieniem kulkę. Odczekaj kilka minut. Krok 4. Spróbuj przełożyć nagrzaną kulkę przez pierścień. Udało Ci się? Przypuszczam, że nie. Wiesz dlaczego? Dzieje się tak ponieważ pod wpływem temperatury cząsteczki, z której zbudowana jest kulka zaczynają poruszać się szybciej a gdy ich prędkość rośnie zwiększa się również odległość między nimi. Cząsteczki „rozpychają się” między sobą a wokół nich tworzy się więcej miejsca. Co się wtedy dzieje? Kulka zwiększa swoją objętość. Staje się większa. Nie można już przełożyć jej przez pierścień. Krok 5. Zanurz gorącą kulkę w pojemniku z zimną wodą. Co zaobserwowałeś? Nad pojemnikiem unosi się para. Wiesz dlaczego? Ciepło zgromadzone w kulce powoduje parowanie wody. Kulka oddaje swoje ciepło do zimnej cieczy. Jej cząsteczki zwalniają swój ruch a objętość się zmniejsza. Krok 6. Spróbuj przełożyć schłodzoną kulkę przez pierścień. Udało Ci się? Przypuszczam, że tak. Gratuluję! Doświadczenie wykonane wzorowo!

Autor pracy:

Maksymilian Golec, 16 lat

Praca pt. Generator termoelektryczny

Zespół:

Nikola Kmiecik, 14 lat
Krzysztof Martyniszyn, 14 lat
Wiktor Gruszczyński, 14 lat
Julia Kruk, 14 lat

Praca pt. Zjawisko luminescencji - świetlny eksperyment

Zespół:

Mateusz Groszek, 18 lat
Konrad Korgol, 18 lat

Praca pt. Fala przy różnych częstotliwościach

Autor pracy:

Kaja Jęczeń, 14 lat

Praca pt. Gęstość substancji

Praca pt. Próżnia w puszce

Autor pracy:

Julia Hotała, 14 lat

Praca pt. Lampa Alladyna

Praca pt. Konwekcja cieczy

Autor pracy:

Kornelia Gałka, 13 lat

Praca pt. Wahadło świecowe

photophotophotoOpis pracy:
Świeczkę nadziewamy na wykałaczkę lub igłę. Knot świeczki musi wystawać z obu jej stron. Staramy się przebić świeczkę na środku, tak aby po ustawieniu na dwóch wysokich pojemnikach ta utrzymywała się nieruchomo. Świeczka musi mieć miejsce, aby mogła się obracać. Podpalamy ją z obu stron. Podpalony knot będzie powodował topienie i parowanie wosku przez co zmieniać się będzie ciężar każdej ze stron i równowaga świecy zostanie zaburzona. Świeczka będzie się swobodnie przechylać. Strona na której płomień będzie większy (przez co będzie szybciej topił wosk) będzie się mocniej nachylać ku dołowi. Jeśli doświadczenie zostanie wykonane poprawnie świeca będzie się naprzemiennie przechylać na obie strony.

Zespół:

Julia Kusiak, 14 lat
Aleksandra Chołody, 13 lat

Praca pt. Stan Nieważkości

Autor pracy:

ANTONI ONISZCZUK, 14 lat

Praca pt. Barwne czupryny

photophotophotophotophotophotoOpis pracy:
Barwne czupryny Barwne czupryny, które widać na zdjęciach to nie włosy zaczarowanej księżniczki ani fajerwerki, tylko… światłowody! To są takie cienkie elastyczne włókna wykonane ze szkła kwarcowego lub plastiku. Światłowody przenoszą światło z jednego miejsca do drugiego w wyniku szeregu odbić promienia świetlnego od wewnętrznych ścianek – promień ten biegnie wzdłuż załamań i skrętów włókna. Zjawisko takie nosi nazwę całkowitego wewnętrznego odbicia. Zachodzi ono na granicy dwóch ośrodków przezroczystych, gdy światło w drugim ośrodku rozchodzi się szybciej niż w pierwszym, a kat padania światła jest większy od kata granicznego. Światło „wpuszczone” z jednej strony światłowodu nie „wychodzi” z włókna aż do jego zakończenia – promień światła w wyniku powyższych uwarunkowań zostaje po prostu „uwięziony”! Zjawisko to znalazło powszechne zastosowanie w telekomunikacji (np. szybki internet!) oraz w medycynie (np. endoskopia).

Praca pt. Sztuczny śnieg czyli jak zrobić zimę o każdej porze roku :)

Autor pracy:

MAGDALENA DYRKA, 14 lat

Praca pt. Rozszerzalność temperaturowa gazów

Praca pt. Wiecznie suchy piasek

photophotophotophotophotoOpis pracy:
Czy możliwe jest stworzenie piasku, który nigdy nie jest mokry? Sprawdźmy. Do wody wsypuję nietypowy piasek, który tworzy pod jej powierzchnią różnorodne formy. Kiedy jednak piasek wyjmuję nad powierzchnię wody, jest on natychmiast suchy. Dlaczego? Ten piasek jest naprawdę magiczny. To niby zwykły piasek, ale został pokryty substancją hydrofobową czyli taką, która nie lubi wody i odpycha jej cząsteczki od siebie. W ten sam sposób woda działa na powierzchnię kurtki przeciwdeszczowej lub parasola - woda nie wnika między włókna tkaniny, tylko spływa po ich hydrofobowej powierzchni. Substancja hydrofobowa, którą pokryto piasek, ma budowę niepolarną, a woda - polarną. Takie dwie substancje o różnej budowie nie mieszają się ze sobą. To dlatego piasku nie może zmoczyć woda, ale olej już tak. Bo olej ma budowę niepolarną czyli podobną do substancji pokrywającej piasek. Tym niezwilżalnym piaskiem można bawić się tylko w takich cieczach, których budowa jest polarna - inaczej nici z podwodnych rzeźb!
logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO