Projekt SRD
Regulamin
logo SRD

logo LuTEN

O projekcie

Jednostka realizująca:

Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN)

Tytuł projektu:

Społeczne Repozytorium Doświadczeń (SRD)

Organ Administracji Publicznej:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)

Program:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO)
Priorytet: 3. Aktywni Obywatele
Cel szczegółowy: Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych

Termin realizacji zadania publicznego:

Od 1. kwietnia do 30. listopada 2020 r.

Kwota dofinansowania z NIW:

119 994,00 zł

Cel projektu i beneficjenci:

Celem Projektu SRD realizowanego w okresie kwiecień-listopad 2020 roku jest wzrost posiadanej wiedzy i kompetencji w zakresie nauk ścisłych (fizyki, matematyki, informatyki) dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-18 lat) z placówek szkolnych województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez skorzystanie z zasobów Repozytorium Doświadczeń zgromadzonego w siedzibie Stowarzyszenia LuTEN oraz uczestnictwo w działaniach o formule konkursowej pt. Aktywni Eksperymentatorzy, upowszechniających fizykę doświadczalną.

Realizacja zadania zapewni rozwój edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne, pozytywnie wpłynie na podejmowanie przez młodzież kształcącą się oddolnych inicjatyw w zakresie edukacji, stworzy nowe mechanizmy współpracy Stowarzyszenia LuTEN ze szkołami w obszarze kształcenia w naukach ścisłych i promowania samokształcenia, wyzwoli kreatywność i poszerzy horyzonty myślowe młodzieży, zainicjuje tworzenie nieformalnych grup społecznych młodzieży skupionych wokół nauk ścisłych.

Mottem przewodnim projektu jest indiańskie przysłowie: „Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”.

Środkami prowadzącymi do osiągnięcia celu są:
1) Stworzenie pierwszego w kraju Repozytorium Doświadczeń (RD) - walizkowej biblioteki zestawów doświadczalnych wraz z programami zajęć udostępnianych (do wypożyczenia) placówkom szkolnym, a w dłuższej perspektywie również innym organizacjom wspierającym rozwój edukacji w celu realizacji innych niż formalne form kształcenia,
2) Aktywizacja młodzieży szkolnej w obszarze upowszechniania wiedzy z zakresu fizyki doświadczalnej poprzez realizację działań o formule konkursowej pt. Aktywni Eksperymentatorzy (AE) polegających na prezentacji wykonywanych przez uczniów doświadczeń fizycznych w formie filmów i fotografii.

Miejsce realizacji działania:

Projekt realizowany będzie głównie w siedzibie Stowarzyszenia LuTEN, gdzie:
- będą odbywały się spotkania Zespołu Projektowego i posiedzenia Jury konkursowego;
- gromadzone będą materiały RD oraz dokumentacja projektowa,
- odbędzie się uroczyste wręczenie nagród AE.

Elementy projektu (pilotażowe prezentacyjne zajęcia z wykorzystaniem zasobów RD, ankietowanie użytkowników) będą realizowane w szkołach województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

REGULAMIN PROJEKTU
"SPOŁECZNE REPOZYTORIUM DOŚWIADCZEŃ"[ Do pobrania Regulamin w formacie PDF ]

[ Do pobrania Ogólna klauzula informacyjna (tzw. "RODO") w formacie PDF ]Słownik skrótów i pojęć użytych w Regulaminie:

SRD – Społeczne Repozytorium Doświadczeń, nazwa zadania publicznego (zw. dalej Projektem lub SRD);

RD – Repozytorium Doświadczeń, nazwa działania realizowanego w ramach Projektu SRD (zw. dalej RD);

AE – Aktywni Eksperymentatorzy, nazwa działania realizowanego w ramach Projektu SRD (zw. dalej AE);

LuTEN – Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe z siedzibą w Lublinie, 20-031, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 – Realizator zadania publicznego (zw. dalej LuTEN);

NIW – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie, 00-124, al. Jana Pawła II 12 – instytucja finansująca działania;

FIO – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, w ramach którego uzyskano finansowanie zadania publicznego;

ZP – Zespół Projektowy powołany do realizacji Projektu SRD (zw. dalej ZP);

strona www – strona internetowa przygotowana do obsługi Projektu SRD: srd.luten.edu.pl.§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w Projekcie Społeczne Repozytorium Doświadczeń (Projekt SRD), w szczególności:
a) prawa i obowiązki beneficjentów Projektu SRD,
b) zakres wsparcia i warunki udziału w działaniach realizowanych w ramach Projektu SRD.

2. Projekt SRD realizowany jest przez Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN).

3. Projekt SRD jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW) ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO), Priorytet: 3. Aktywni Obywatele.

4. Projekt SRD jest realizowany od dnia 1. kwietnia 2020 roku do dnia 30. listopada 2020 roku zgodnie z umową nr 84/I/2020 z dnia 5 maja 2020 r. o realizację zadania publicznego zleconego w ramach FIO.

5. Celem głównym Projektu SRD jest wzrost posiadanej wiedzy i kompetencji w zakresie nauk ścisłych (fizyki, matematyki, informatyki) dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-18 lat) z placówek szkolnych województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez skorzystanie z zasobów Repozytorium Doświadczeń (RD) zgromadzonych przez LuTEN oraz uczestnictwo w działaniach o formule konkursowej pt. Aktywni Eksperymentatorzy (AE) upowszechniających fizykę doświadczalną.

6. Na potrzeby obsługi Projektu SRD i realizacji działań RD oraz AE utworzona została strona internetowa projektu srd.luten.edu.pl.§ 2
Zespół Projektowy

1. Realizacja Projektu SRD powierzona zostaje Zespołowi Projektowemu (ZP), powołanemu spośród członków LuTEN, w skład którego wchodzą kierownik administracyjny, kierownik merytoryczny, specjalista ds. zamówień oraz 4 członków ZP.

2. ZP jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadania publicznego, w szczególności za wykonanie działań zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w § 1 pkt. 4.

3. Skład ZP może zostać zmieniony lub rozszerzony w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających takie zmiany, m.in. w związku z koniecznością zagwarantowania obsady do realizacji zajęć i show demonstracyjnego, terminowym wywiązaniem się z realizacji działań w ramach Projektu SRD.

4. ZP odbywa spotkania min. raz w miesiącu w terminach ustalanych każdorazowo.§ 3
Beneficjenci działań

1. Beneficjentami Projektu SRD są dzieci i młodzież ucząca się z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w wieku 6-18 lat.

2. Ze względu na wiek, wśród beneficjentów wyróżniono 4 grupy:
a) grupa A – uczniowie klas 1÷3 szkół podstawowych,
b) grupa B – uczniowie klas 4÷6 szkół podstawowych,
c) grupa C – uczniowie klas 7÷8 szkół podstawowych,
d) grupa D – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Ze względu na charakter podejmowanych działań wyróżniono beneficjentów, którzy:
a) w ramach działania RD korzystają z zasobów walizek uczestnicząc w pilotażowych zajęciach realizowanych przez członków ZP;
b) w ramach działania RD korzystają z zasobów walizek uczestnicząc w zajęciach realizowanych przez nauczycieli/opiekunów/liderów;
c) w ramach działania AE zgłoszą prace konkursowe;
d) w ramach działania AE uczestniczą w show demonstracyjnym.

4. W związku z nałożonym na LuTEN obowiązkiem monitorowania zadeklarowanych wskaźników Projektu SRD beneficjenci są zobowiązani do:
a) wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej wstępnej i końcowej,
b) potwierdzania udziału w działaniach Projektu SRD poprzez złożenie podpisu na listach obecności,
c) podania danych niezbędnych do spełnienia obowiązku w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w ramach projektu SRD, m.in. podanie wieku, wskazanie województwa zamieszkania oraz złożenie deklaracji o występowaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

5. Złożenie przez beneficjentów podpisu pod listą obecności na zajęciach w ramach RD i/lub AE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku na dokumentacji audiowizualnej wykorzystywanej w celach rozliczeniowych i promocyjnych Projektu SRD, zgodnie z wytycznymi konkursu.

6. Beneficjenci są zobowiązani do poszanowania zasobów Projektu SRD oraz praw autorskich twórców materiałów i zasobów.§ 4
Zakres realizowanych działań

1. Realizacja zadania publicznego obejmuje dwa działania:
a) Stworzenie Repozytorium Doświadczeń (RD) – pierwszej w kraju walizkowej biblioteki zestawów doświadczalnych wraz z programami zajęć udostępnianych w celu realizacji innych niż formalne form kształcenia,
b) Przeprowadzenie konkursu Aktywni Eksperymentatorzy (AE) – upowszechnianie wiedzy i umiejętności w obszarze nauk ścisłych za pośrednictwem filmów i fotografii prezentujących wykonanie przez uczniów doświadczeń fizycznych zgłoszonych na konkurs i umieszczonych na stronie internetowej Projektu.

2. W ramach działania RD beneficjenci uzyskują dostęp do ośmiu zestawów, nazywanych walizkami Repozytorium Doświadczeń (walizki RD), w skład których wchodzą:
a) urządzenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń;
b) instrukcje obsługi urządzeń oraz warunki ich bezpiecznego użytkowania;
c) scenariusze przykładowych zajęć możliwych do realizacji z wykorzystaniem zestawu urządzeń i materiałów.
Łącznie zawartość danej walizki RD określana jest mianem zasobów.

3. Lista walizek RD wraz z nazwą i wykazem ich zasobów udostępniona jest na stronie www.

4. Udostępnianie beneficjentom walizek RD odbywa się na zasadach określonych w § 5.

5. ZP przeprowadzi pilotażowe zajęcia z wykorzystaniem zasobów RD wg opracowanych autorskich scenariuszy zajęć.

6. W ramach działania AE beneficjenci uzyskują dostęp do internetowego repozytorium filmów i zdjęć utworzonego z materiałów audiowizualnych przesłanych przez uczestników konkursu AE i zweryfikowanych przez ZP.

7. Udział w konkursie AE odbywa się na zasadach określonych w § 6.

8. W celu rozstrzygnięcia konkursu AE ZP powoła Jury Konkursowe, którego zadaniem będzie ocena nadesłanych prac konkursowych i wyłonienie Laureatów Konkursu AE.

9. W ramach AE przygotowane i przeprowadzone zostanie show demonstracyjne, na którym Laureaci konkursu AE odbiorą nagrody.§ 5
Zasady udziału w działaniu Repozytorium Doświadczeń

1. Walizki wraz z zasobami RD stanowią własność LuTEN i udostępniane są beneficjentom za pośrednictwem wypożyczających zwanych dalej Biorącymi, bezpłatnie i na zasadzie użyczenia na czas określony na poniższych warunkach.

2. Biorący zawiera z LuTEN umowę użyczenia. Umowa generowana jest na stronie www po zarejestrowaniu się Biorącego w internetowym serwisie RD, wypełnieniu ankiety zawierającej dane Biorącego i wybraniu terminu użyczenia danej walizki.

3. Zasoby RD podzielone są na osiem walizek tematycznych, przy czym dana walizka RD może zawierać wersje dla różnych grup wiekowych wskazanych w § 3 pkt. 2. Biorącemu udostępniana jest walizka RD w wersji dla danej grupy wiekowej jako całość.

4. Użytkownikami walizek RD są beneficjenci. Biorącymi walizki RD mogą być:
a) podmioty publiczne, które wskażą reprezentanta Biorącego, w przypadku szkół reprezentantem może być nauczyciel lub dyrektor szkoły,
b) osoby indywidulane, w tym nauczyciele dokonujący wypożyczenia bez wiedzy lub zgody dyrekcji szkoły, opiekunowie grup nieformalnych, np. kół naukowych, pełnoletni liderzy grup nieformalnych,
c) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe), które wspierają proces kształcenia i w okresie realizacji projektu spełnią warunek udostępnienia zasobów beneficjentom spełniając pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

5. Na Biorącym spoczywa odpowiedzialność finansowa za użyczaną walizkę RD wraz z zasobami.

6. Miejscem wydania i zdania walizki RD jest adres siedziby LuTEN. Wydanie i zdanie walizki RD odbywa się w obecności członka ZP. Szczegóły dotyczące przekazania walizki RD ustalane są indywidualnie z każdym Biorącym. Strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, generowany w serwisie internetowym RD na stronie www.

7. Okres wypożyczenia walizki RD wynosi od 2 do 12 kolejnych dni kalendarzowych, gdzie za pierwszy dzień wypożyczenia uważa się wydanie walizki, a za ostatni - ustalony dzień zdania walizki do siedziby LuTEN.

8. Biorący może wypożyczyć maksymalnie 2 walizki RD w jednym czasie.

9. Biorący jest odpowiedzialny za zapewnienie transportu walizki RD między swoją siedzibą a siedzibą LuTEN oraz ponosi związane z tym koszty za wyjątkiem wskazanym w pkt. 13.

10. Obsługa procesu rezerwacji użyczania walizek RD odbywa się poprzez stronę www. System zostanie udostępniony użytkownikom w czerwcu 2020 roku. Użyczanie walizek RD rozpocznie się od września 2020 r. i w ramach Projektu SRD będzie trwało do listopada 2020 r.

11. Biorący zgłasza chęć wypożyczenia walizki RD w systemie elektronicznym wskazując:
a) numer walizki RD,
b) osobę odpowiedzialną za wypożyczenie oraz status Biorącego (osoba prawna/osoba fizyczna), wraz z podaniem danych kontaktowych: nr telefonu i adres e-mail,
c) adres użytkowania walizki RD,
d) datę pobrania walizki RD,
e) datę zwrotu walizki RD,
f) szacowaną liczbę użytkowników walizki – liczbę beneficjentów.

12. Biorący może śledzić na bieżąco status swojej rezerwacji po zalogowaniu się swoje konto poprzez stronę www. Znajdują się tam informacje o dokonaniu „rezerwacji wstępnej”, umowa użyczenia, protokół oraz lista z hasłami dostępu do systemu ankietowego dla beneficjentów, udostępnionego na stronie www. Biorący jest zobowiązany do dopilnowania wypełnienia przez (potencjalnych) beneficjentów anonimowych ankiet wstępnych, uwierzytelnionych otrzymanymi hasłami. Status rezerwacji ulega zmianie na „potwierdzona rezerwacja” w momencie wypełnienia ankiet przez minimum 75% zadeklarowanej liczby beneficjentów albo przez co najmniej 20 beneficjentów. Niedopełnienie obowiązku złożenia ankiet w terminie 4 dni od daty dokonania przez Biorącego "rezerwacji wstępnej" skutkuje anulowaniem rezerwacji walizki RD.

13. Członkowie ZP przeprowadzą nieodpłatnie 8 pilotażowych zajęć z wykorzystaniem zasobów RD w siedzibie Biorących i pokryją koszt transportu walizek RD, jeśli do zgłoszenia o wypożyczenie walizki dołączone zostanie uzasadnienie potrzeby realizacji takich zajęć przygotowane przez beneficjentów w formie 3÷7 argumentów (do ½ str. A4). ZP zastrzega sobie prawo wyboru grupy beneficjentów, dla których zrealizowane zostaną zajęcia pilotażowe. Kryterium wyboru stanowić będą:
a) oryginalność i wiarygodność przytoczonej argumentacji wskazującej na potrzebę realizacji zajęć pilotażowych,
b) ocena dostępności działań Projektu SRD w grupie beneficjentów starających się o przeprowadzenie zajęć pilotażowych na podstawie deklaracji zgłoszonych przez beneficjentów w ankietach wstępnych, m.in. procentowy udział beneficjentów oświadczających niepełnosprawność, region: miasto/wieś, odległość od siedziby LuTEN.

14. Biorący jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia uszkodzeń zasobów użyczonej walizki RD w trakcie jej eksploatacji. W szczególności Biorący zobowiązuje się stosować do dołączonych do walizki RD instrukcji bezpieczeństwa i właściwego użytkowania, w tym przedstawić je w niezbędnym zakresie beneficjentom. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów RD niezgodnie z ich przeznaczeniem, jak również rozmontowywanie elementów i dokonywanie samodzielnych napraw.

15. Po wykorzystaniu zasobów walizki RD Biorący jest zobowiązany dopilnować wypełnienia przez beneficjentów anonimowych ankiet końcowych uwierzytelnionych hasłami.

16. Biorący jest zobowiązany zwrócić walizkę RD kompletną i w stanie niepogorszonym.

17. Po każdorazowym użyczeniu ZP dokonuje przeglądu zasobów walizki RD. W tym celu system obsługujący RD blokuje możliwość jej użyczenia na 2 doby.

18. Biorący zobowiązuje się zapewnić:
a) salę na terenie wskazanej w systemie rezerwacji placówki, w której odbędą się zajęcia lub zajęcia pilotażowe,
b) transport walizki na trasie siedziba LuTEN - Biorący - siedziba LuTEN, z zastrzeżeniem pkt. 13,
c) opiekuna beneficjentów w trakcie realizacji zajęć,
d) opiekuna/ów walizki RD odpowiedzialnego/ych za jej prawidłowe użytkowanie, przy czym może to być osoba pełniąca rolę opiekuna beneficjentów,
e) korzystanie z zawartości walizki RD zgodnie z instrukcją i przy zachowaniu przepisów BHP,
f) zebranie list obecności oraz dopilnowanie wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej wstępnej i końcowej wśród beneficjentów,
g) przedstawienie dokumentacji fotograficznej (min. 6 zdjęć) z przebiegu zajęć.

19. LuTEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z zawartości zasobów RD.§ 6
Zasady udziału w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy

1. Organizatorem konkursu Aktywni Eksperymentatorzy jest Stowarzyszenie LuTEN.

2. Na procedurę konkursową Konkursu Aktywni Eksperymentatorzy składają się:
a) zgłoszenie pracy konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www,
b) weryfikacja pracy konkursowej pod względem formalnym,
c) udostępnienie pracy konkursowej na stronie www,
d) ocena pracy konkursowej przez Jury Konkursowe,
e) ogłoszenie wyników AE oraz wręczenie nagród Laureatom połączone z udziałem w show demonstracyjnym.

3. W konkursie mogą brać udział beneficjenci: a) indywidualni – jednoosobowo zgłaszający samodzielnie przygotowaną pracę konkursową; b) grupowi – zespołowo zgłaszający pracę konkursową przygotowaną przez dwie i więcej osób (np. klasa, koło naukowe).

4. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenie do konkursu wymaga zgody opiekuna prawnego. Zgoda ta wymagana jest w formie pisemnej lub będzie weryfikowana przez ZP na drodze elektronicznego potwierdzenia w kontakcie ze wskazanym opiekunem (e-mailowo, telefonicznie).

5. Dopuszczalne jest zgłoszenie dowolnej liczby prac konkursowych przez jednego beneficjenta (indywidualnego lub grupowego).

6. W przypadku zgłoszenia przez beneficjenta więcej niż jednej pracy konkursowej, nagrodzona może być tylko jedna z nich.

7. Pracą konkursową beneficjenta indywidualnego jest samodzielne, zaś grupowego - zespołowe wykonanie doświadczenia fizycznego i udokumentowanie tego procesu w formie:
a) filmu trwającego do 30 sekund, lub
b) zdjęć (max. 6) wraz z krótkim opisem realizacji i/lub wyniku eksperymentu (max. ½ str. A4, czcionka 11).

8. Doświadczenia fizyczne wykonywane przez beneficjentów nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, lub narażać ich uczestników na niebezpieczeństwo bezpośrednie lub pośrednie. Doświadczenia powinny być wykonywane z zachowaniem zasad BHP, a w przypadku osób niepełnoletnich pod nadzorem nauczyciela/pełnoletniego opiekuna.

9. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się wyłącznie poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie www.

10. Beneficjent indywidualny zgłaszający pracę konkursową jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, wieku oraz danych kontaktowych. Beneficjent grupowy jest zobowiązany wskazać powyższe dane dla wszystkich osób wchodzących w skład zespołu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również podanie imienia i nazwiska opiekuna (rodzic/nauczyciel/opiekun/lider) oraz danych kontaktowych do niego: numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych, praca zostanie wykluczona z kolejnych etapów procedury konkursowej.

11. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy i wizerunku osób w niej występujących poprzez umieszczenie pracy wśród materiałów AE na stronie www oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku autora/autorów w materiałach promocyjnych Projektu.

12. LuTEN zastrzega sobie prawo weryfikacji materiału przesłanego przez beneficjentów pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu. Materiały nie spełniające formalnych wymagań konkursu nie zostaną dopuszczone do dalszej procedury konkursowej.

13. Prace konkursowe będzie oceniać Jury Konkursu odrębnie w 4 kategoriach wiekowych zgodnie z § 3, pkt 2.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu Jury Konkursu AE za pośrednictwem strony www, a Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani e-mailowo/telefonicznie o wygranej.

15. Nagrodami w Konkursie AE są:
a) nagrody rzeczowe dla Laureata/Laureatów, przyznawane odrębnie w każdej z grup wiekowych wskazanych w § 3 pkt. 2.,
b) zaproszenie dla Laureata/Laureatów na nieodpłatne show demonstracyjne zorganizowane w siedzibie LuTEN,
c) przywilej wskazania grupy uczestników (np. klasa, koło naukowe) towarzyszących Laureatowi/Laureatom w uroczystości wręczenia nagród i show demonstracyjnym.

16. Grupa uczestników show demonstracyjnego towarzyszących Laureatowi, o której mowa w § 6 pkt. 15.c) zostanie ustalona w porozumieniu z Laureatem i jego opiekunem. Grupa ta musi spełniać warunki stawiane beneficjentom i jest ograniczona do dzieci i młodzieży uczącej się z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w wieku 6-18 lat.

17. Stowarzyszenie LuTEN nie zapewnia transportu do siedziby LuTEN ani nie pokrywa kosztów pobytu Laureatów konkursu i osób im towarzyszących w trakcie uroczystości wręczenia nagród.

18. Ramy czasowe Konkursu AE są następujące:
a) zgłaszanie prac: 1. września 2020 r. – 9. listopada 2020 r.;
b) posiedzenie Jury: do 13. listopada 2020 r.;
c) ogłoszenie wyników: 14. listopada 2020 r.Postanowienia końcowe

1. Regulamin Projektu SRD udostępniony jest na stronie www.

2. Kwestie nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzygane są przez Kierownika Merytorycznego Projektu SRD.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu SRD należy do ZP i dokonywana jest w oparciu o wytyczne programu FIO.

4. ZP zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Aktualizacja Regulaminu na stronie www będzie następowała niezwłocznie po wprowadzeniu zmian.

5. Aktualne informacje dodatkowe dotyczące działań RD i AE będą udostępniane za pośrednictwem strony www oraz w mediach społecznościowych.

6. Regulamin SRD wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.
Lublin, dnia 25.04.2020 r.

I aktualizacja dnia 21.06.2020 r.
II aktualizacja dnia 25.08.2020 r.
III aktualizacja dnia 16.09.2020 r.
IV aktualizacja dnia 13.10.2020 r.

logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO